REOS  Generalforsamling
Ramsøhallen den 24 november 2008

 

 

1.      Valg af dirigent.
Hans Peter Wamsler blev valgt uden modkandidater.
Hans Peter indledte med at konstatere at indkaldelsen havde været på hjemmesiden siden den  
2 november, og det har været muligt at tilmelde sig generalforsamlingen via hjemmesiden.
Der var meldt 54 personer til aftenen.

2.     Valg af 2 stemmetællere.
Dirigenten udvalgte 2 stemmetællere som påtog sig hvervet.

3.     Formandens beretning.
Beretningen ligger på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt uden yderligere spørgsmål

4.      Aflæggelse af regnskab
Aksel Nielsen Gennemgik regnskabet for de sidste 2 år. Regnskabet viste et betydeligt
overskud og blev godkendt uden de mange kommentarer.
Regnskabet kan ses på hjemmesiden.

5.     Nye i bestyrelsen
Formanden bød de ny bestyrelsesmedlemmer fra Viby velkommen
Kasserer bliver Flemming Hansen
11-mands turneringsleder Keld Nielsen
Samtidig et stort tak til de afgående som har gjort et flot stykke arbejde.

6.     Valg af revisorer.
Hans Peter Wamsler og Aksel Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.

7.     Kontingent 2009.
Bjarne Obel orienterede om at bestyrelsen havde besluttet at nedsætte kontingentet

med kr. 100,00 pr. hold grundet den store kassebeholdning.
Dette var der positiv forståelse for hele vejen rundt.

 

8.     Forslag fra bestyrelsen.
Da bestyrelsen kun havde forslag om ændringer i spilleregler og de indkomne forslag også
drejede sig om dette blev punkt 7 og 8 behandlet samtidig.
Turneringsreglerne vil blive ændret og lagt ind på hjemmesiden med ændringer i
følgende punkter.

punkt 3 ,  mindre justeringer i teksten
punkt 4.  Aldersgrænsen bliver sænket i super veteran
punkt 5, omhandlende spilletilladelse for old-boys
punkt 8. Spillerne skal hilse på hinanden før kampen
punkt 12. Omhandlende afbud til kampe, bødestørrelse samt refundering af dommerregning.
punkt 13. Omkring udsættelse af kampe.
punkt 15. Afsnittet udgår og erstattes af paragraf omkring protester
punkt 16. Omhandler regler omkring dommerhonorar

9.     Eventuelt
Under dette punkt blev det besluttet at indkomne forslag skal fremsendes 14 dage
før generalforsamlingen, så bestyrelsen har mulighed for at rundsende disse inden
generalforsamlingen.
Dommerformanden takkede den afgående del af bestyrelsen for samarbejdet og bød
de nye velkommen.

Herefter afsluttedes selve generalforsamlingen og aftenen blev som sædvanlig afsluttet med
et stykke mad.

 

Referat
Bjarne Obel